RSS
 

Sad but true. /// Smutne lecz prawdziwe.

13 mar

Recently, I read a website that Russia is preparing for an offensive. Fortunately, Ukraine to the east is prepared for this and increased his army to 250,000 soldiers, creating 10 brigades and regiment.
„Pro-Russian rebels have increased the intensity of the attacks on positions in the Ukrainian Donbas and reportedly preparing for an offensive on all sections of the front. – The main attack is directed at Mariupol, where separatists will seek to create a boiler – predicts former advisor to Russian President Vladimir Putin, Andrei Iłlarionow. Ministry Ukrainian Defense says: – We are ready to defend the country. ”
Under the link: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/separatysci-szykuja-sie-do-ofensywy-mon-jestesmy-przygotowani,523459.html We can see the statement tvn24 reporter and several information related to what I wrote above.
smsm
Additionally, searching the internet, I found information that Vladimir Putin, is sick, but not fatally.

„- According to our data, received from Moscow, Vladimir Putin goes rehabilitation. He has health problems, but in a few days should return to public life. And when he comes back, it will be proved that nothing serious was happening, as claimed his spokesman Dmitry Peskov – said the former head of intelligence of the Ukrainian Mykola Małomuż in an interview with TV 112 Ukraine.

- But the disease actually is, from what I understand from our data, it is not a fatal disease, so that he will have planned all operations in Ukraine, and we should be prepared for that – Ukrainian warns the general. ”

That’s all for today :)
I will add another entry day tomorrow or on Monday.
Stay tuned :)

=========================================================================================

Ostatnio na pewnej stronie internetowej wyczytałem, że Rosja szykuje się do ofensywy. Na szczęście Ukraina na wschodzie jest przygotowanego do tego i powiększyła swą armię do 250 tysięcy żołnierzy, tworząc 10 brygad i pułk.
„Prorosyjscy rebelianci zwiększyli natężenie ataków na pozycje ukraińskie w Donbasie i według doniesień przygotowują się do ofensywy na wszystkich odcinkach frontu. – Główne uderzenie zostanie skierowane na Mariupol, gdzie separatyści będą dążyli do utworzenia kotła – prognozuje były doradca prezydenta Rosji Władimira Putina Andriej Iłlarionow. Ministerstwo obrony Ukrainy odpowiada: – Jesteśmy przygotowani do obrony kraju.”
Pod linkiem : http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/separatysci-szykuja-sie-do-ofensywy-mon-jestesmy-przygotowani,523459.html możemy obejrzeć wypowiedź reportera z tvn24 oraz to kilka informacji związanych z tym co napisałem wyżej.
smsm
Dodatkowo przeszukując internet znalazłem informację, że Władimir Putin, jest chory, lecz nie śmiertelnie.

„- Według naszych danych, otrzymanych z Moskwy, Władimir Putin przechodzi rehabilitację. Ma kłopoty ze zdrowiem, ale w ciągu kilku dni powinien wrócić do życia publicznego. A kiedy już wróci, będzie udowadniał, że nic poważnego się nie działo, tak, jak utrzymywał jego rzecznik Dmitrij Pieskow – mówił były szef wywiadu ukraińskiego Mykoła Małomuż w wywiadzie dla telewizji 112 Ukraina.

- Ale choroba rzeczywiście jest, z tego co się orientuję z naszych danych, nie jest to choroba śmiertelna, tak że on jeszcze będzie planował wszystkie operacje na Ukrainie i powinniśmy się do tego przygotowywać – ostrzega ukraiński generał.”

To wszystko na dzisiaj :)
kolejny wpis dodam jutrzejszego dnia, bądź w poniedziałek.
Czekajcie cierpliwie :)

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Polityka :)

 

Argentus.pl /// Argentus.pl

12 mar

Welcome another, beautiful morning: D
Today will be posting another review / presentation of the game Argentus.pl
This is a private server metin2. Let’s start with the basic information:
Server Type: Easy
The maximum level to win on the server: 265LvL
Installments of the server: Exp and drop on the server is 25x larger relative to PL
Is there a bonus 6/7 on the server?: Yes to Exp
Skills (skills): Skills for P we get the master after sinking 5lvl!
Mission: On the server, there are many tasks to perform such as: hunting and biologist
Points statistics: Max 125
6skill?: Yes
At the beginning of the game you get the standard equipment for each class 9
-The cloak of bravery
-11LvL Horse
Wind -shoes
-Potions
which is what almost every server easy :)
On the server, you can stop for a very long time, because the system is very extensive improvements and we see a lot of new products that are rarely found.
In the item shop, you can buy a ring experience, various pets and costumes and a lot of different things.
While the game is a lot of maps, on which we can make fun of their levels, and full of dungeons, where you can collect the things you need to improve the inventory.
The rest of the stuff you see during the game and presentation (http://www.mpcforum.pl/topic/1024750-argentuspl-dedyk-easy/)
Useful links:
- Page -  http://argentus.pl/
- Forum - http://forum.argentus.pl/
- Registration - http://argentus.pl/register.php
- Download –  http://argentus.pl/download.php
I Invite you :)

======================================================================================

Witam kolejnego, pięknego poranka :D
dzisiejszy wpis będzie o kolejnej recenzji / prezentacji o grze Argentus.pl
Jest to prywatny serwer metin2. Zacznijmy od podstawowych informacji:
Typ Serwera:Easy
Maksymalny poziom do zdobycia na serwerze:265LvL
Raty serwera:Exp jak i drop na serwerze jest 25x większy względem PL
Czy dostępny jest bonus 6/7 na serwerze ?:Tak do Expa
Umiejętności(skille):Skille na P dostajemy u kapitana po wbiciu 5lvl!
Misje:Na serwerze znajduje się wiele zadań do wykonania typu:polowania oraz biolog
Punkty statystyk:Maks 125
6skill?:Tak
Na początek gry dostajemy standardowy ekwipunek dla każdej klasy +9
- Peleryna męstwa
-11LvL konia
-Buty wiatru
-Poty
czyli to co na prawie każdym serwerze easy :)
Na serwerze możemy zatrzymać się na bardzo długo, gdyż system ulepszeń jest bardzo rozbudowany oraz w możemy zauważyć dużo nowości, które są rzadko spotykane.
W item shop, można zakupić pierścień doświadczenia, przeróżne pety jak i kostiumy oraz wiele różnych rzeczy.
Podczas gry jest bardzo wiele map, na których możemy nabijać swoje poziomy, oraz pełno dungeonów, w których można zbierać rzeczy potrzebne do ulepszenia ekwipunku.
Resztę rzeczy zobaczycie podczas rozgrywki oraz prezentacji ( http://www.mpcforum.pl/topic/1024750-argentuspl-dedyk-easy/ )
Przydatne linki :
- strona główna – http://argentus.pl/
- forum – http://forum.argentus.pl/
- rejestracja – http://argentus.pl/register.php
- pobierz grę – http://argentus.pl/download.php
Zapraszam serdecznie :)

mt2

 
 

Stones on the Lair /// Kamienie na Szaniec

11 mar

Hi,
Today I will write about the next book in which the shares are happening during World War II in a small village near Warsaw Celestynowo. The main characters of the book are Sophy (Tadeusz Zawadzki), Alek (Alexei Dawidowski) and Rudy (Jan Bytnar).
The book is highly addictive, exciting and interesting, that it is worth it to get the blibioteki :)
The book is based on facts, it is not no fiction. I think that this song is worth reading. With this book, the next generation will be able to find out who can be grateful that Poland is a free country, and to know the way in which it was done, how many had to ask yourself the trouble, dedication and experience of suffering, and especially how many people sacrificed for the freedom of his life .

=========================================================================================

Cześć,
dzisiaj napiszę o kolejnej książce, w której akcje dzieją się podczas II wojny światowej w małej wsi Celestynowo niedaleko Warszawy. Bohaterami tej książki są Zośka (Tadeusz Zawadzki), Alek ( Aleksy Dawidowski) oraz Rudy (Jan Bytnar).
Książka jest bardzo wciągająca, emocjonująca oraz ciekawa, czyli warto zajść po nią do blibioteki :)
Książka jest oparta na faktach, nie ma w niej żadnej fikcji . Uważam, że warto ten utwór przeczytać. Dzięki tej książce kolejne pokolenia będą mogły się dowiedzieć komu mogą być wdzięczni, że Polska to wolny kraj, oraz poznać sposób, w jaki tego dokonano: ile musiano sobie zadać trudu, poświęcenia i zaznać cierpienia, a zwłaszcza ile osób poświęciło za tę wolność swoje życie.kam1 kam2

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Książki

 

Drawings /// Rysunki

10 mar

Hi,
we have another morning, so we have another entry :)
As already mentioned once I really like to draw in my spare time.
Drawing is as if my little hobby. How do I draw it gives me joy and jam :D
I do not have much time for drawing, but I make something I always :)
To learn well to draw, read various guides, and, I have to admit, that was enough to help.
Below, I’ll add my two drawings :)
Positive comments are welcome :D

=========================================================================================

Cześć,
mamy kolejny poranek, więc mamy kolejny wpis :)
Jak już kiedyś wspominałem bardzo lubię rysować w wolnym czasie.
Rysowanie jest tak jakby moim małym hobby. Jak rysuję to sprawia mi to radość i zaciesz :D
Niestety nie mam zbytnio czasu na rysowanie, ale coś tam zawszę stworzę :)
Żeby nauczyć się dobrze rysować, czytam różne poradniki, no i muszę przyznać, że dosyć pomagają.
Poniżej dodam swoje dwa rysunki :)
Pozytywne komentarze mile widziane :D

rys2rys1

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Rysunki

 

The book „303 Squadron” /// Książka „Dywizjon 303″

09 mar

Welcome back,
recently I’ve been thinking about what to write, and I came up with the idea that today will be completely out of another barrel :)
Probably had times when I did not know what to read, because every book I have is already read. It is time to go to the library, to seek a book.
If you wonder about the choice, I personally recommend the book at „303 Squadron”, written by Arkady Fiedler.
The book was written in 1940 and published in 1942.
The author describes the fate of the Battle of Britain and share in the Polish airmen with 303 Squadron.
The book is written in a lively, swift language accessible to the reader. To this day is a testament to the fighting spirit of the Poles and transmit to future generations the memory of those who fought for independence, instilling respect for a group of young fighters who, with their bravado and ferocity proved that freedom should be one of the top priorities in the name of which must be paid even own life.
Anymore I will not write about the book, because I do not want to reveal to the end of what it is.
See for yourself :)

=========================================================================================

Witajcie ponownie,
ostatnio rozmyślałem o czym by napisać i wpadłem na pomysł, że będzie dziś całkowicie z innej beczki :)
Zapewne mieliście takie momenty, że nie wiedzieliście co przeczytać, bo każda książka, którą macie, jest już przeczytana. Warto czasem przejść się do biblioteki, poszukać sobie książki.
Jeśli zastanawiacie się nad wyborem, to ja osobiście polecam książke „Dywizjon 303″, której autorem jest Arkady Fiedler.
Książka zostałą napisana w 1940 roku, a wydana w 1942.
Autor opisuje w niej losy bitwy o Brytanię i udział w niej lotników z polskiego Dywizjonu 303.
Książka napisana jest barwnym, wartkim językiem, przystępnym dla czytelnika. Do dziś stanowi świadectwo ducha walki Polaków i przekazuje kolejnym pokoleniom pamięć o tych, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości, wzbudzając szacunek do grupy młodych myśliwców, którzy swoją brawurą i zawziętością udowodnili, że wolność powinna być jednym z najważniejszych priorytetów, w imię którego należy poświęcić nawet własne życie.
Więcej już nie będę pisał o książce, gdyż nie chcę zdradzać do końca o czym jest.
Przekonajcie się sami :)

dyw303 dyw3033 dyw30333

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Książki

 

Presentation Games #1 /// Prezentacja Gier #1

08 mar

Welcome.
The first game, which I will present a League of Legends (LoL).
It is a network computer game genre MOBA (multiplayer online battle arena).
For the first time announced October 7, 2008, and released October 27, 2009. July 15, 2013 game in the United States has been recognized as a legitimate sport.
In the game you can find 123 characters (the number of characters increases from time to time), and plenty of skins (http://pl.leagueoflegends.wikia.com/wiki/Sk%C3%B3rki_bohater%C3%B3w at this link, you can see what are skins ).

After logging in to the game, we have a choice of 4 different maps on which we can play the game. The maximum level in the game is 30. With the increasingly higher level unlocks space runes and points specialization and summoner spells.

When you register, you can choose from several regions on which we want to play.
The website (leagueoflegends.com) I have a system of „Invite a Friend”, in which we can get a reward for each invited friend who reaches level 10.
Each player after reaching level 30, has the opportunity to play ranked games which enable it to get into the different divisions (bronze, silver, gold, platinum, diamond, etc.).

The game is really worth the attention. The US production studio Riot Games every game some 27 million people.  The main currency in the game is RP (Riot Points).If you want to start your game to the League of Legends, the Support me and sign up with my reflinku: http://signup.leagueoflegends.com/?ref=51e3f639f12c8958234031

Useful links:

- home - http://eune.leagueoflegends.com/

-registration - http://signup.leagueoflegends.com/?ref=51e3f639f12c8958234031

-e sports - http://eune.lolesports.com/

-forum - http://boards.eune.leagueoflegends.com/

 

=========================================================================================

Witam serdecznie.
Pierwszą grą, którą wam zaprezentują jest League Of Legends (LoL).
Jest to sieciowa gra komputerowa z gatunku MOBA (multiplayer online battle arena).
Po raz pierwszy ogłoszona 7 października 2008, a wydana 27 października 2009. 15 lipca 2013 gra została uznana w USA za pełnoprawny sport.
W grze możemy znależć 123 bohaterów (liczba bohaterów wzrasta co jakiś czas) oraz pełno skórek (http://pl.leagueoflegends.wikia.com/wiki/Sk%C3%B3rki_bohater%C3%B3w pod tym linkiem można zobaczyć jakie to są skórki).

Po zalogowaniu do gry mamy do wyboru 4 różne mapy na których możemy rozegrać grę. Maksymalny poziom w grze to 30. Z coraz wyższym poziomem odblokowujemy miejsca na runy i punkty specjalizacji oraz czary przywoływacza.

Podczas rejestracji mamy do wyboru kilka regionów na których chcemy grać.
Na stronie internetowej (leagueoflegends.com) mamy system „Zaproś Znajomego”, w którym możemy dostać nagrody za każdego zaproszonego znajomego, który osiągnie 10 poziom.
Każdy gracz po osiągnięciu 30 poziomu, ma możliwość grania gier rankingowych, dzięki którym może dostać się do różnych dywizji (brąz, srebro, złoto, platyna, diament itp.). Po zakończeniu sezonu gracze dostają nagrody zależne od dywizji, w której byli.

Gra jest naprawdę warta uwagi. W produkcję amerykańskiego studia Riot Games codziennie gra jakieś 27 milionów osób.Główną walutą w grze jest RP (Riot Points). Jeżeli chciałbyś rozpocząć swoją grę na League Of Legends, to wesprzyj mnie i zarejestruj się z mojego reflinku : http://signup.leagueoflegends.com/?ref=51e3f639f12c8958234031

Przydatne linki:

-strona główna - http://eune.leagueoflegends.com/

-rejestracja - http://signup.leagueoflegends.com/?ref=51e3f639f12c8958234031

-e sports - http://eune.lolesports.com/

-forum - http://boards.eune.leagueoflegends.com/

lol

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Prezentacje Gier

 

Wishes for Women /// Życzenia dla kobiet

08 mar

Today, March 8, the feast of her celebrate all women, so I wish you a Happy Birthday with all my heart :)

=============================================================================

Dziś 8 marca, święto swe obchodzą wszystkie kobiety, więc życzę wam Wszystkiego Najlepszego z całego serca :)

=============================================================================nafb

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Inne

 

The first entry must be :) /// Pierwszy wpis musi być ;)

07 mar

Hello,
Wojtek my name and I was running this blog in two languages (Polish and English).
This is my first blog. You’re welcome for the positive comments. I placed on it mixed reviews about the games and writing about many different and interesting things in our wonderful world. :)

========================================================================================

Witam,
mam na imię Wojtek i będę prowadził ten blog w dwóch językach (Polski i Angielski).
Jest to mój pierwszy blog. Proszę bardzo o pozytywne komentarze. Będę umieszczał na nim różne recenzje o grach oraz pisał o wielu różnych i ciekawych rzeczach w naszym wspaniałym świecie. :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Wpisy